ဘုရားသားသမီးများဆုတောင်းသံကို ကိုယ်တော်နားညောင်းတော်မူခြင်း

 

Gvray angcèrì Vjúrøt kà svng Gvrayí vtv́n daq we