Mv́r

Shvngbe svng Pamvrà

 

Photo: Sønwàl Peram

Rawang traditional manaw dance

Pamvrà! Rvwang mv́r kení pamvrà wa vtoìe. Mv́r yalòng taq kení Rvwang mvshǿl, Tóng laqyà, Karu, gónggwá angpv̀npv̀n, Gvray Mòngkà, Zaywàrì nv̀ng dvcì dvpvt vjú vlwe paqzí angpv̀npv̀n lún daqe. Vdè yv́ng meyǿ we mv́r svng gòng lv́m rvt kà vgō yv́ng ènūngò nø góng lúnshie. Rvwang dvcì svng Mv́n Dvmø̀í gvzà eshòngì we shvkse yvng lú:nì dø tiqdvchá  Mv́r yalòng gø vháng mvnshì we mònggàn zìdvng kení vdèpv̀n Rvwang dvcì cèrì màjá lv́m rvt Gvrayí háng ema:nì we shvkse tiqlòng ni íe. Wervt  yalòng website téwa shvla nø shvngbe dvpvt vjú lúnlv́m dvpvt Gvray shóngnøt zø̀:mì nø paqzí dvhø̀m we, nonggwø̀n zi we angpv̀npv̀n wálún lv́m lòngsvng gø gvzà vlǿmshàìe.

Traditional Boar'fang Hat

Dvcì waqshv̀ng gomo

fadf

Dvcì mvnò røngdàng

Mvtú

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.