Nøt dvmmá sv̀ng kadø wa dvzǿm dvban lv́m

Lulv́m zàng: 
  • File icon Nøt dvmmá dvzǿm dvban lv́m dang.pdf

Yabok karu nø 'Nøt dvmmá vcaqrì kaq Gvray mòngkà taq kèní kadø shvngøtrà dang dvtú we tiqbok íe.

Rølúnìrì røshàì nø Pvlacè nonggùn lunshìlv́m wàì.

/sites/www.rawang.org/files/N%C3%B8t%20dvmma%CC%81%20dvz%C3%B8%CC%81m%20dvban%20lv%CC%81m%20dang.pdf