Døngman we tvrà

Ya mv́r yv́ng tálv́m dvcaqshì we Gvray mòngkàrì nø Svra Tolvm Yoshuí Rvwang Redio program taq dvshangyv̀ngà we mòngkàrì íe.
Mòngkà dèshvngshú svràpè sv̀ng gø oqà íe. Àngkàngpè yv́ngkèní vmíng røtshì dángì wa dvcaqshì we íe.

Thumbnail image
Share