Tóng laqyà

Karu

Nøngmaq Rvwang dvcì nø angyá nǿng mvdv̀m karu madá v́l vdu yvngshà. Dvmø̀ jejú lú:nì rvt Dvbù shvngkà nvng tiqdø dvcì karu gø vto lún bǿshà. Karu vto lún bǿshà mèpvng dvcì nvng singwe tóng laqyà, noqshì tvrà nv̀ng wulaq dang rì sv̀nggø té gwaq dø rø lún, dvtøp lún,vru lún vtshà nø̀ mònggà:ní gø téwa eshá bǿshà lòng íe. Wervt mv́r yalòng kení gø Rvwàng dvcì nv̀ng sing we angpv̀npv̀n, paqzí lúnlv́m mvtúrì nv̀ng dvgá dø dvcì dvgø̀ng dvpvt vjú vlwe and dangdang gø zv̀n dvtut vru mvn lv́m íe. Yarì nø nøngmaq í dvtøp lú:nì dv́ngte wa shini zv́ng vdu we íe. Téwa kø̀mzøp dø dvtan lúnlv́m rvt paqzí dvhø̀m we nv̀ng nònggwø̀n ziwe wálún lv́m lòng sv̀nggø gvzà vlǿm shàìe.

Ya nila nø link https://www.ethnologue.com/language/raw yalòng yv́ng dvtøp shaq lòng wa dvsaq vdue. Mepvng nø dvgá rìgø̄  kø̀mzøp dø dvtøp dá:ngí dvsaq vdu daqē. 

Share