Ngatóng kadø̀ wao wè mvshǿl

Ngatóng mvshǿl yalòng nø̀Thai móng, Chiangmai wáma, Mv̀rìng shv́r yv́ng svra (Yohán Sd)í rìmyvngì we íe. Dvmv́n shúrì nø̀ Svra Yohán Sd, Svra Maná Andrew nàng Svra David Sd íe.

[SD] ló akvt nø vnvm Pongí tiqlònglòng shǿn èpv̀ngdaqò.

ló í nìnø akvt nv̀mlattiq taq nø darìdvgvp gø íe, akvt gø ídv̀ng wae, Rvwàng rì sha kwìké yv̀ngshà tvrà shø̀nì lèó. ya sha vkwìké yv̀ngshà we tvrà wakàtaq nø tìwàng taq kèní sha lún lv́m dvpvt vkwìkéò tiqpv̀n <vkwìke we vle>tiqdang welòng gø mvmepv̀n vle. wekvt rá vdàmtaq kèní sha lún lv́m rvt nø vkwìké yv̀ngshà we yadø vnídang. íkvt nø gvzà vle we rì wedø í rvt nø weyv́ng kèní tiqpv̀npv̀n shǿnlún dv́ngte shø̀nìke <a> adø shø̀nì mvzataq kapv̀n kapv̀n ràdaqe walòng gø rá wedø wápè yapèí shø̀nì nø ó wedø gømdaq dø lèó. wekvt wa wedø mvshǿltiqlòng gømdaq dø, tiqgǿí wa nø shǿn mvrǿnshì rvt nø.

we rvt nv̀mlat tiqtaq nø tìwàngtaq kèní nga lún lv́m dvpvt vkwìké yv̀ngshà we nø ngatóng tiqpv̀n í yàngì. tiqmaq nø ngatóng waìe, nga vkwìkepv̀n í rvt nø tiqmaq nø nàtóng gø wae <wedø í yàngì>. yapv̀n ngatóng wawe nø <a> tì yadø svmaqsè <svmaqsè adø> gvzà gø mví pvngkaq sv̀ng <svmaqsè tìlòng adø> zorwasè íyv́ng gø tìsiq dø íyv́ng ó <wedø> lóng kulap gø vl yalap gø vl nø yadø í dvhø̀ taq tvné ànglv́m ànglv́mlv́m dø íyv́ng gø <we> <a> vlv̀mí mvhum lv́m írvt nø tìtø̀ngdaqke mvlángke lv́m wervgaq gø yàngò nø lóngtaq kèní vdǿn lv́m ó yuqyàzàng taq wekvt nø rá welòng adø shvmum lv́m írvt nø kuyv́ng gø shvmum lv́m lóng gø vtokwe nga dì lv́m zàng wedø tvnuò nø rvsàngò nø ngatóng wà yàngà, wà yv̀ngshà <a> welòng ngatóng wà lv́m nø nv̀mlat tiq taq nø <a> adø wá ràe.

tvwa tiqgùng tvwa mvme te we tiqgùng taka ngédv̀ng vdòngrv́m <àngsiq rì shupwasè adø rvmøl nø ó rvmøl nø wedø wàò dángí> àngsiq rì shv́ngbe rvmøl dángí todø rá gøp alònà wegùng nø rá taqyv́ng gø vní shø̀mrà shø̀mshvrà dv́ngte svn ràe. gvzà yvng kèní  gvzà mvsøp rvt nø kadø í nìgø a tiqlv́m rvzé vnílv́m vnílv́m dv́ngtete yvngwe wedø íwe <wedø> lá ràe. wekvt <wegùng nø> taqyv́ng gø we døm taq nga dìlv́m adø shvmum lóngchv̀ng tiqchv̀ng adø vldaqe. <yadø vldaq nø>, weyv́ng shvmum lóngchv̀ng taq <shvmum lóngchv̀ngtaq> adø shvmum lv́m íe.

<alòngtaq> wegùngtaq nga rì zv́ng lv́m søpké lv́m írvt nø wegùng nø pvngkaq sv̀ng nø tìni lap sv̀ng nø svmaqsè pvngkaq sv̀ng vngøq dø vngǿm dø í ràe. tiqrá í kèní nø gvzà mvsøpdaq. wervt nø taqlap sv̀ng nø svmaqsè ngangwasè wà dángí kuyv́ng gø ngatóng shvmum lóngchv̀ngyv́ng kèní gvzà gø màsar døó ayv́ng gø søplòng àngshaqlòng taqyv́ng gø lóngchv̀ngtaq krvkwasè shvdún ràe. pàwá lv́m wani nø <nò vsar nìgø> weyv́ng dira rì <nga rì> akaq sv̀ng way way wa wedø wa lùké lv́m rvt nø søpké lv́m í rvt ó taqyv́ng gø shaqlòng krvkwasè didø wedø wá ràe.

wedø írvt nø nòwa tvp nìgø rá ngate rì mvlúnshìdaq ngasè rì wa lúnshìe. wedø írvt nø wedø krvkwasè shvmum ràe. wedø wàò nø weyv́ng gø tvné tiqkup dv́ngte <tiqkup dv́ngte> vsar dø ó wàòkewa lúnshìe. wekvt welòng wedø wà dángí we nàtónggùng nàtóng dø̀mchv̀ng lóngí lóngshupwasè adø vrá weí welòngtaq mvhumò nø ngv̀ngngv̀ng lóng mvhumò dángí rá dvgálóng mvme tewe í rá zeq vlò nø, <màngvtshì dø lèó>, tì te nìgø màngvtshì dø wedø wàò ayv́ng kaq sv̀ng adø wá ràe.

wekvt nø welòng rá pv́ngyv́ng gø rá tun pvnglap kèní nø tun ó chøp vl nø ta lv́m tvné tiqlv́m dv́ngte <mvnøklá íe > adv́ngte vnírvdùng dv́ngte íwe tun wàò nø ó <a> àngzan àngzan àngzan shø̀mzan íe má mvíni nø tvrìí yadøsè wàò nø tunchv̀ng wedø talv́m íe <wedø wà lv́m>.

wekvt nø vrá wezàng nø we vníchv̀ng lóng dvhø̀zàng nø døp ràe. svmaqsè adø taqkaq kèní tìbor kaq kèní mvlángke lv́m tì pvnglap kaq sv̀ng svmaqsè zorwasè wedø døp nø welòng nø ngv̀ngngv̀ng taqkaq kèní tì tedaq weí mvngaqké lv́m mvláng lv́m rvt nø pvnglap kèní adø mvme gvtv́ng tu ràe.  <akvt nø> wedø tu nø ya mvrøm alòe we rì nø. mvrøp gø gvzà ngv̀ngdø tiqgùng yadø wá dángí wegùngtaq tu nø taqkaq sv̀ng gø yadø svmaqsè zorwasè wà dángí wedø tì vdømdaq dø wedø wá. è wà dángí nø shvládv̀ngwasè dèsiò nø <wedø wà dángí nø> wedø tun ta ràe. wekvt pvngyv́ng shupwasè svn nø ó wedø wá ràe.

wervgaq taq <tiqpà e> shvrv̀m rìí késháòe. nga zvngvm kvtnó shvrv̀m rìí vzvtsháòe. wervt nø shvrv̀m gvzà vldvgvp nø adø tiqpàí gø shvládv̀ng wasè wvm nø ó tunlòng adø shup wasè adø wá ràe. wedø <wàò nø> wawesv̀ng "ngatóng" wa nø wedø kwìké yv̀ngshà. wekvt nø tì vtokzàng nga gø vlzàng nø àngdv̀nggúng dv́ngte nø rív́mdv̀ng íe. vtv́ngshaq shaqshaqwasè ó adø nga tiqpà taq nø trè trèwasè gvzá byodøsè wedø ídaqe.

 [SD] tunlòng nø kapàí wàòlé.

tunlòng gø tvwa íe. tvwa yvnggúng nø vnítandv́ng wà dángí adø nàsø̀nò nø ó tvné adv́ngte tiqgùnggùng we dángí we rì taq kaq sv̀ng nàsø̀nò nø akvt rá yadø vngǿr døsè wedø í ràe. <ku tun e> tvwagùngnv̀ng adø tuqwasè shvdún nø ó wedø zvt ràe nga taqkaq sv̀ng màtv́ng lv́m rvt nø tè

[SD] tìsiqlòng rvt nga nø taqkaq sv̀ng màtv́ng we íe ó.

taq kaq sv̀ng màtv́ng gvp taqlòng mvme søp ràe to shø̀ndaqshà dø ó. mvsøp kvt kèní nø àngwà gvp í kèní wedø chàng vtv́nge. tè wervt nø mvme søpgvp <tiqkvt> tiqlònglòng mvme søp rì nø hí rì gø dvzàkee lé, teptep wa nø dvsøp nø, wedø søp kvtwa shvlae. wepv̀ntaq wedø vkwìké yv̀ngshà nga tewe sv̀mwe shv́ngbe welòngtaq nø wedø. ówelòng nø ngatóng, nàtóng<gø> lánòe.

[SD] wedv́ngtewa íámì ó.

welòng tiqlòng

Share