Dvzøm dvzi dvrèrì

Rvwang dvcì í lá:ngì we dvzøm dvzi dvrè tiqmaq íē

Dòbà
Dòbà
Dòngkwang
Dòngkwang
dongtvng lvwvt
dongtvng lvwvt
dvgà
dvgà
dvkvm
dvkvm
dv̀nggúng
dv̀nggúng
gø̀nshv̀ng dvkvm
gø̀nshv̀ng dvkvm
goye
goye
hínvt (hǿnvt)
hínvt (hǿnvt)
hvmpè
hvmpè
jvng
jvng
ka dvngrùng
ka dvngrùng
kadv̀ngrùng
kadv̀ngrùng
kòrzøp
kòrzøp
lòngtaq
lòngtaq
lvshi dv̀nggúng
lvshi dv̀nggúng
mangjøng
mangjøng
mo mvnvt
mo mvnvt
mv̀gwùr
mv̀gwùr
nòngdìng
nòngdìng
nòngrv̀n (shv̀m røp tòmà)
nòngrv̀n (shv̀m røp tòmà)
dòbà
dòbà
domi (mido)
domi (mido)
dòngkvng
dòngkvng
dvga 1
dvga 1
dvga 2
dvga 2
dvkvm
dvkvm
hínvt
hínvt
jvng( vzv́m taqnø lvngpvngram taq shvnam vbá pv̀n íe)
jvng( vzv́m taqnø lvngpvngram taq shvnam vbá pv̀n íe)
kaqkóng (DM sòngpè)
kaqkóng (DM sòngpè)
mvnor
mvnor
nòngding
nòngding
nvmshà
nvmshà
røpshvng dv̀nggúng
røpshvng dv̀nggúng
rìwàngkuq
rìwàngkuq
tok
tok
rv̀lv̀ng dvkvm
rv̀lv̀ng dvkvm
rvlvng dvnggung
rvlvng dvnggung
vrì
vrì
vtaq dv̀nggúng
vtaq dv̀nggúng
waqshv̀ng
waqshv̀ng
zodvng
zodvng
shø̀ngku
shø̀ngku
shǿngkung
shǿngkung
shvlaq dúng
shvlaq dúng
svkuq vmo
svkuq vmo
tàmì
tàmì
tàmzì (Mvrù tàmì)
tàmzì (Mvrù tàmì)
tok
tok
tvrè
tvrè
tvrè 1
tvrè 1
tvrè 2
tvrè 2
vtaq dv̀nggùng
vtaq dv̀nggùng
zaq dvkvm
zaq dvkvm
Share