Rvwang Dikshinnvri

Lulv́m zàng: 

Android Phone (Smart phone) rì taq zvngshì lv́m lvngpvngyv́ng dvcaqshì link sv̀ng download èwashì.

/sites/www.rawang.org/files/Rvwang_Dictionary-1.1.3.apk