Pvlàcè Shèrkùng

Nøngmaq Rvwang Dvcì nø 1910 nǿng ram høq cáng kø nø̀ vl yvngshà we tiq dvcì íshàe. Mìnmóng svng Ínglikngí ø:pmò we nila taq Rvwàng dvcì taq kení Ínglik pinla wáshì yàngì we vshaq Zártaq Pong nø 1917 nǿng taq Mvjínà wamà Mankring mvrìng yvng Gvray kaq nv̀mlaq noqshì nø tiløp kv́mshì yà:ngì we mvshǿl vle. We mèpvng 1930 nǿng ram kení nvmsvr móng dvbùshv̀ng mòngkà gálòng tuqráì nø Rvwàng dvcì shvngbe í Mv́n dvmø̀, Gvray kaq vto lún ráshà we tiqdvcì íshàe. Deni nø tìbo tut kení pv̀ng nø Dvbùshvngkà dvsha:ngì we mìnmóng gùr høm, wv́ngzà mónghøq shaq gø gǿm bøshà. Wervt mònggàn taq noqshì we svngpvn dvcì shvngbe taq kení 100% noqshàì we tiq dvcì gø íshà nø Gvray jejú lú:nì rvt wv́ngzàrì sv̀nggø tiq dvtv̀ng dvbùshv̀ngkà dvshvng lú:nì høq Gvrayí èhà:ngì we tiq dvcì gø íshàe.

Yamv́r taq nø mòngkà tashìlv́m nv̀ng Gvray mòngkà taqkèní tasvng tàle nònggùn lúnshì lv́mrì dvcaqlv́m dvpvt íe. Mòngkà tashìlv́m dvpvt nø 'Tálv́m' mv́r sv̀ng ègòng. Amv́r yv́ng nø mòng røshìlv́m rì wa íe. Nà vdètaq kèní gø Rvwàng shvngbe dvpvt vjú vlwe tiqpvnpvn vrushaq vl nø dvcaq mèyǿ kèní nøngmaq sv̀ng vtoq vtip wá leqlúnatnò. Gvray mongkà taq kèní pvlàcè nònggùn vto leqlúnò. PMR.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.