Gvray Mòngkà dvshangò we

Yalòng mvshǿl nø Svra M. Piter ídvshangò we mòngkàrì íe. Táì we gǿ vràmí mòngkà ìshøt vto leqlún nø̀ng.

 

Gømsung Mvshøl. M. Peter

ွေကြေးအကြောင်းဒေသနာ- ဆရာကြီး အမ်-ဗီတာ

 

 

 

Shórwe Mvshǿl. M. Peter

Shórwe Mvshǿl. M. Peter