Tálv́m

Mv́r yalong nø Audio wa we kashaq zv́ngshaq íri wa íe. Dvsaq shaq tálv́m mvtú ri nø - Gvray mongka mvshǿl, Rvwang Kàgvp Àngshv́r kàshaq, dvci mvshǿl, Mv̄ngrùng, Lv̀ngciq, Lv́nghūng, dvci mvkún ri, nv̀ng dvga dø rvkul lúnshi ra ke dvsaq lv́m ídaqe. 

Share