Kagvp Angshv́r

Smart Phone taq zvngshì lv́m Kàgvp àngshv́r bok App ayv́ng kèní download washàì.

/sites/www.rawang.org/files/Rvwang%20Bible%20App.apk