Mvyù v́mpà mvshǿl

Yalòng mvshǿl nø̀ svra me Nang Sd, svra David Sd nv̀ng svra Maná Andrew maqí Thai móng Chiangmai wáma, Mvrìngshv́r taq rìm yàngì we mvshǿl íe.

ngà nø Sangdong Nvng Maliyá ǿngàe.

dárì vsì vkàng vkup vkàng maq nø Krangkú Vkè mvrìngrvgaq v̀l yàngì.

shìgùng móngtaq íe

shìgùng móngrvgaq nø koná wàv́m màshvla, tìsu rvmá wá màshvla, dv̀ngdv́r íe, kungkvroq íe, saqgàng íe. wedø í rvt nø vdàm rvmáwa wàv́m yv̀ngshà, <wà yàngà> vdàm rvmáwa wàò rvt nø tiqnǿng gø̀m vhøm <v́mpà v́m> v́mpàí mvpøn we í yàngì <mvpøn yàng>.

 v́mpàí mvpøn rvt nø v́mpà mvluqdaq dvgapmí mvyùí v́m lv́m Gvràyí dvgø̀ yàngà we zømwàng rvgaqtaq gvzá vlwe we rì mvyùí nø v́mpà mvluq dvgapmí dvpønshì nø dvkúmshì yàngì.

mvyù v́mpà wadang shø̀n lv́m íe.

v́mpàí mvluq rvt nø {rv̀ngtúngí rvmá wàòyv́ng kèní mvpøndaq we <v́mpà>} mvyùí v́m lv́m v́mpà nø nv̀mlattiq vtøp lánò pv̀n íe. <vtøp v́m lv́m rvt nø vtøp nv̀ng vlé nø àngsé nǿng> vtøp nø tvné vshvtnǿng dvgø̀nǿng dv́ngte ídvgvp nø vsv̀ng zvngrip vsv̀ng tiqgǿ rip lv́m dv́ngte ínø̀ v́mshvlae.

vlé nø nísé nǿng mèpvngwa v́mshvlae. yalòngní nø shìgùng móngdàn Rvwàng rì <v́mpà mvdø̀ng> mvyù v́mpà mvdø̀ng wa suːn yàngà. <vtøp v́m lv́m paqzí nø> vtøp nø yadø ípv̀n àngsvp nø <hàhà wa í> hàhà wa sè íe.

ànggùng nø yadø íe.

gvzá yvng nø gvzà vhángvm kvt nø vtungvme shǿnggùng ídv̀ngwa adøwa vtungvm nìgø kadv́ngte yvng nìgø mvshìé. weyv́ng kèní taq kaq sv̀ng, taq kaq sv̀ng àngdvgv̀nggv̀ng àngdvkaqkaq wáshì nø wedø íwe tiqpv̀n íe.

welòng nø yadø <gvzà> gvzà yvngwe írvt <lv̀ngpvngpvng rǿmdv̀ng> gìlà rìí lv̀ngpvngpvng rǿmdv̀ng <àngdong àngdong> yadø shǿng ídv̀ngwa àngdong àngdong yadø adv́ngtete yvngdø wà dángí vtuqò dángí àngbøng àngbøng àngzanzan vtuqò dángí akvt nø shv̀mí vsoq ràe sv́ng ràe shǿng ídv̀ngwa.

welòng nø taqkaq kèní waé, pvngkaq kèní wa sángòe, lv̀ngpvng kaq kèní yokaq kèníwa sángòe. mvdv̀m kaq kèní èsángò nìnø gvyaqvme. lv̀ngpvng kaq kèní to yokaq kèníwa èsángò kèní <gvzà> kv́m gø mvtìn.

vtøp nø àngse vníshvle vl dárì.

welòng yadø shv́ngbe v́m lv́m wa íámì kvt nø welòng nø shǿngtutní tv̀ngma lánòe í welòng, tv̀ngma lánò lòngí <shǿng gvzà tewetaqø> shǿng gvzà tewe mvdv̀mtaq tv̀ngma lánò lòngí adødø wasè vdip lv́m íe. kǿnkǿnwasè àngchv̀ng màbá dø dip lv́m íe. àngsé nini tø̀me.

wedø tiqpóng yadv́ngte chòng pvluò wetaqø <chòng yadø pvluòwe taq> <yadø tiqpóngpóng> ànglvbánbán <vní shø̀m> àngshvlá gø wedø wàòe. vní shø̀mrvp bóngshìe, tiqrvpwa gø wáshvlae.

wedø mvme àngsé dvhùng àngsé døngjá wedø wàò nø shitwasè mǿnmǿnwa kønkønwasè àngchv̀ng màbá dø wà bǿò dángí wedødøsè vhanò nø welòngtaq adøsè hapmò gvzà mvtvt dø adv́ngtesè <tiq tiqbe> tiqbe nø mvtvtdv́ngte íelé tiqmvzá dv́ngte adv́ngtewa tvtdøsè adø rewa dvbǿːmò <dvbǿːmò>nø̀ tǿn nø gvzà màléke bøpdaqe. bøpvm kvt nø adøsè rá mvzuqò nø adøsè mvguldv̀ng. mvgulò nø rá tǿn mèpvng nø vwálòe. kadv́ng rvpmí wà bǿà má walòng welòng vwálò nø <dvhùng pétaq dvhùngtaq í nìgø> pétaq wedø vwálòe. dok wàò wetaq wervp wervp zv́ngámòe.

weyv́ng kèní nø doktaq kèní nø dèdè lúv́mdv̀ng, tøpshøq lánò we dv̀nghè dø shv́m tiqlòng vbìjut yadø íwe wurzǿm vdá we wàoe. welòngtaq yadødø wàò nø sharøwa íe lé vtøplòngé. sharøwa írvt yarvgaq mvyaqké lv́m rvt nø yadødøwa shøqòe.

dv̀nghèlòngtaq adø adø pvngkaq vjavme, <kǿnkǿnwasè vjavm nìnø> vtøplòng nø v́mpà mvdv̀m gvme. vsv̀ng dvpvt gø gvzà vjú vl nø, <vsv̀ng rì gø> v́mpà mvdv̀m gvme yalòng. kadø gø wáv́m shvlae, muk íámì. yev́mshvlae, <kvntì> vlé mvnǿng ídv̀ngwa gø wáv́mshvlae, kadǿ gø wáv́mshvlae. v́mpà nv̀ng køtnò nøng wa nìgø shvlae <v́mpà nv̀ng wedøsè> taqtaq sv́ngdv̀ng adø v́mlv́m wa nìgø kadǿ gø yuqyàámì. wedø ámòpv̀n íe vtøp wapv̀n nø.

wervt nø Rvwang rì nø welòng vkungdùng rvgaqtaqø tiqrvp tiqkung <tiqrvp tiqkung> wedø kvtnv́m yàngì gvzá shaqré rìí kat yàngà. mvyù íra dvgapmí neshì dø v́mlv́m rvt nø v́mpà màvlvm rvtø̀ í má kadø í má írvtø̀í v́mlv́m rvt nø wedø wervp wervp wedø kat yàngà. pá vwal gø mvrà shǿng vdòngtaq wedø katnò weí dvkúmshì yàngì.

vtøp wapv̀n nø vsv̀ng dvpvt gvzá vjú vle wanø <dvkúmshì yàngì pv̀n íe vtøp lánò pv̀n nø> wedø <wanø> v́m yàngì nø dvkúmshì yàngì.

wekvtnø vlé

vlé nø shǿngtø̀ng gvbá gvzá yvngwe muqlànghøqshaq tvnéné høqòwe <svragǿní gø yàngònà íló vlé nø ku Mìwà rvgaq taq gø vl wí nø> wepv̀n gø shaqré rìí ku dvkø mvyù v́mpà laqí wanø vlé gø vtøp gø tiq vkungtaq tiqrvp tiqrvp wervp wervp katvm nø v̀l yàngì.

welòng nø vlé nø àngwvt wvtlong dvgvpwa tiqrùng vníhà vshø̀mhà vbìhà pvngwàhà wvtlong kvt rǿːmòe.

{[David speaking] o welòng yv̀ng dárà ó taqyv́ng kadv́nghà wvtne walòng} è àngwvtlòng yàngòe <è>.

shini tiqhà vníhà wa íkèní shini mvgung rvt gvzà mvzv́ngshì mvlúnshì è wedø íe.

wekvt nø yagùng vlé nø zvnge má mvzvng má <màbá má> v́mlv́m bá má màbá má yv̀ng lv́m dvpvt nø shv̀mí kvrúòe. <e> yadv́ngte vhángyv́ng sv̀ngí rǿnshì gvp gø tiqyv́ng kvrúòe.  

o shv̀mtaq vbáráì ó gvzà zv́ngshìe. é taqyv́ngrá tiqyv́ng rvlv̀ng nø taqyv́ngrá tiqyv́ng rvwèyv́ng vrá kvrú ràe. ó taqtut nø gvzà mvzv́ngshìé í nìgø pvngtut nø gvzà zv́ngshìe wanø vlé wedø yàngòe.

íkvt nø vlé rǿm <bǿ>ò kvtnø shvlásè wedø gvzà shvladøsè rǿːmòe gwùrhømsè rǿːmòe. rvgaq vdv́m íkèní lv̀ngpv́ngpvng rǿːmòe í<rvgaq vdv́m íkèní lv̀ngpv́ngpvng rǿːmòe>.

rvgaq mvyá Rvmeti rvgaq nø saqgàng íwe ínø̀ <ínìnø><lv̀ngpvngpvng èrǿm> shǿng ídv̀ngwa lv̀ngpvngpvng èrǿːmò nìnø rvgaq saqgàngyv́ng pǿng kvroqyv́ng sv̀ng àngshi ívme, wekvt v́m màshvla

wervt nø taq mvsuqyv́ng kèní {kadø vl lv́m rvlv̀ng lv́mlòng, [Vdee speaking# ngàmaqí nø dv̀ngdungtoq alìe] yayv́ng dvchiqshìlòng dv̀ngkwe ló,} yayv́ng kèní yadø yer yershì dángí yadø welòng tiqpà vlégùng yv́ng  yadø yerò nø yayv́ng vsv̀ng gǿ dvsaqshì nø ayv́ng kèní welòng taq kaq sv̀ng shøt shøt alò dvnggvp gø gvpshì nø taqkaq mvsúqyv́ng kèní mvsuqyv́ng rǿmdv̀ng yadv́ng tiqbøng tiqtut tiqtut wádv́ng lv́m dv́ngtete tutnò wekvt mvdv̀myv́ng nø tì mvzv́ngshì lv́m rvt nø dvrèí gøp alò <dvrèí gøp alò> to àngtømlòng gø wedø gøp alò lé <àngtøm> lv̀ngpvngpvng rǿːm bǿà lòng gø àngtømlòng gø gøp alòe taqyv́ng kèní tutnòlòng gø mvzalòng gø adø gøp alòe.

vlé rǿːm bǿò kvt nø  gvzà vnanshì yàngì rvgaq, gvzà yvngwe í nø gvzà táshì nø "dùng" wa.

wekvt nø vlé rǿmògǿ nø <gvlv̀ngdaq adø bǿm ràku íwe nø>, rvgaq tøpwa bǿm ràe.

kadø írvt bǿm rà má wani vlélòng tì vdòngtaq rúng lv́m rvt nø lèó.

vlélòng nø wedø àngbøng àngbøng àngzanzan íámì í.

íkvt nø taka ngédv̀ng vchuqka ngé vdu má <te> gvzà teni nø vchuqka vsv̀ngí rídv́ngshì dv́ngtete àngka àngka ngédv̀ng ku vlé wà lv́m yv́ng shvyat tiqlòngtaq rí ràe.

ríò dángí kudø í támyv́ng adǿ adø dàngò nø léko lánò welòng welòng tvwa wàòe tvwa gvzá leqdøsè yadv́ngte rvwèyv́ng nø nesiq wàò nø pvngkaq taqkaq gvzà deqdø tiqkaq wàò dángí welòng shoq alò nø yadø shoq alò dángí  welòngí yadødø rúòe <adødø> <e àngshi> àngchv̀ng màbá døsè "hwit hwit" wasè rúòe.

wedø wá dángí àngshi íámì ó wakvt nø gìlàré rìí zv́l ràe, yadø lédv̀ng lánò we ayv́ng kèní udv́ngtete yvngwe <udv́ngtete yvng we> adøsè waò nø chø̀m dø é <adøsè waò nø>welòngtaq àngshi rì zángò <àngshi rì zángò>.

dv̀n íámì kvt nø <pvng> kungsor gø yadø <vlélòng> chø̀mlòng yadø íyv́ngø taòe.

yadø yayv́ng tì vyǿ lv́m rvdaò dángí pv́ngyv́ng nø vlé vtìmaq vdǿm lv́m lékùng lánò we yayv́ng kèní kuyv́nghøqshaqshaq yvnge lékùngí welòng wedø wàò dángí akvt nø weyv́ng kèní tìí zv́ldv̀ng wekvt nø vlé nø weyv́ng rúngv́m.

weyv́ng dvrè talv́m dvpvt gø <tì hówa> vlétì hówa updaqyv́ng adø talv́m dvpvt gø tvlú gaqkum lánò we <wedø> we rì wàò.

akvt nø vlé kadv́ngte rúːngámì má kadv́ngte vnv́ngámì má wanø àngkvtkvt gìlàré rìí adø mvnuqatnò nø.

ó adv́ngte rúːngámì é adv́ngte vnv́ngámì é gvzà zv́ngshìelé dèni nø vjàv́mshà é, gvzà vpvtnv́mshà é. pvngwàrvp í nìgø vrvmámì <ta> tabong nø vpvtdaqìna ílé wae. <alòng> <kadv́ng kadv́ng chø̀m>  híí zv́l ràe híí vzv́l nø gìlàré rìí híí vzv́lòke <kadv́ng chø̀m vníchø̀m í nìnø> vníbaq í nìnø shvngvm mèpvng nø gurdv̀ng.

tv́n gø tiqchø̀m vshø̀mchø̀m íámì béámì kvt nø tiqlvngsè saòe, laqrungvm wa nø pvngyv́ng laqtøngké bǿò wanø <wedø> tiqlvngsè shø̀msé mvnitdv́ng saòe. we dángí tìlòng hó wa uːpmò kvtnø vlélòng nø vlékunglòng taq dv̀n íámì múngdv̀ngwa.

wekvt nø laqtun darì dvgvp nø nvngàré rì dv̀ngbày rì í yàngì laqtunlòng yadø pélòngtaq àngkwángsè wàò dángí màshul lv́m rvt nø <pélòngtaq laqtun yadøsè àngkwángsè wàò dángí> welòngtaq zøːtnò nø <zøːtnò nø>.

kadv́ngpé í nìgø kápv̀n í nìgø wedø zøːtnò nø. zøːtnò dángí mvme shø̀msé mvnitdv́ng we kvt gø sa ràe, welòng àngtìlòng shv́ngbe tǿn nø màvlvm keqkeqwa ívme, wekvt nø vwálòe, vwáldaqòe.

vwálò taka taka wàò dángí svmi gvzà tiqpóng wvrdárò we tiqlòng taqø taka wà bǿò má, vníka í má vshø̀mka í má  vbìka í má wadø wà dángí tiqgǿ í tiqka tiqka tiqka svmipóng taq adø bòlaqshúlong wanø <tì> tì laqmàbávm wanø adø svmitaq dvgángòe. svmitaq dvgángò lòng nø v́mshvlavmlòng nø adøsè vshø̀mkur vbìkur dv́ngte wedø wàò nø we rì nø mvza mvza mvza vlé wa rì vme, vjàe.

wedø íámì kvtnø keqkeqwa íámì tì màbáámì kvt nø rív́m dv̀ng íám. wekvt nø kadø gø v́mshvláámì, wedø wanø dvkúmshì yàngì vlé nø wakà. yakvt nø wedv́ngte mvyvngdøsè shø̀ndakngò nøng.

[SD] ó mvrà yvng nìgø mvrà <yvng nìgø mvrà>

yakvt mvyù v́mpà vnípv̀n íámì tété dvkv̀nglòngní íe welòngní.

vshø̀mpv̀n wapv̀n nø shǿngsit lánò pv̀n.

shǿngsit tiqpv̀n v̀l yàngì. shǿngsit gø to vtøplòng nv̀ng dvchá íe. vtøplòngó gø tiqrárá <vshúámòe> vshúò nø dvbøːpmò dvbøːpmò we shǿngsit tiqpv̀n íe. shǿngsit nø àngchv̀ng àngchv̀ng íe <àngchv̀ng àngchv̀ng> àngchv̀ng àngchv̀ng íwe yadøsè mvzuqshì nø rungwe tiqpv̀n íe.

àngmè gùngtaq yadø mvzuqshì nø weyv́ng kèní tiqchv̀ng tiqchv̀ng lùòe, tiqchv̀ng tiqchv̀ng lùò nø sv́ngsv́ng vldv̀ng paqdv̀ng tøp rì nv̀ng tiqrá dvbøːpmòe, àngwawa gø dvbøːpmámòe, àngbang àngbang gø dvbøːpmámòe, wedø kadø gø v́mshvlae <welòng>.

shǿngsit wepv̀n tiqpv̀n íe.

wekvt nø nvmkè lánò we waqzá lánò pv̀n wedø íwe tiqpv̀n gø v́m yv̀ngshà, welòng nø ànghǿng íe, <àngyv̀ng> àngyv̀nglòng nø bv̀nghǿ gø tiqhvnsè røgvrø̀rø̀ bv̀nghǿ gø yoe, íwe tiqhvnsè rvt kasè íe, chi ídv̀ngwa íe adø naykvdung ídv̀ngwa adv́ngtete yvnge. gvzá gvme welòng gø. waqzá lánò pv̀n lèó, nøngmaqí nø nvmkè lánìe.

wedø íwe tiqpv̀ní gø dvkúmshì yàngì.

wekvt nø tvwa mvnuq <tvwa mvkuq> mvsøp lánòe tiqmaqí nø tiqmaqí nø tvwa mvkuq lánìe,  tvwa mvkuq yadø ípv̀n gø akvt vchuqshvlá kèní yovm nø mvyùí dvkúmshì yàngì.

v́mpà shvlá íe welòng gø to <tøp>  tøp wà bǿò rì vlé wa rì vlé rì nø v́mpàku yalòng mvsøplòng nø kvntìku wàámò nø kvntì køtnámò nø dvkúmshì yàngì.

wekvt nø shvngv́n lánò we tiqpv̀n.

shvngv́n lánò we tiqpv̀n gø rvgaqtaq adø mølshøm yoe tiqhvn langmvshè íe. welòng nø àngchv̀ng àngchv̀ng íe, íwe shǿngtutní vdip ràe. shǿngtutní vdip nø <po dángí> àngpòrlòng po dángí  taqtaq køt nø køt dángí nø̀námìó wakvt nø tìwàngyv́ng tiqhvnsè tiqyaqdv́ng zøn ràe. we dángí nø shv́pv̀ngtaq dǿrnø welòng gø kadø v́m gø kadø wv̀ngv́mò wa nìgø v́mshvla we <gvzà v́mshvla we> tiqpv̀n íe.

ya koqkv́m shìgùngyv́ng yoapme, <vtøp nø o> shvngv́n lánò pv̀n.

vrá shvngøt pv̀n nø vyúng zømwàngyv́ng kèní nø vyúng kvnyv̀ng àngpv́n àngpv̀n nø shǿn mvtǿmshì. vyúng kvnyv̀ng àngpv́n àngpv̀n kawe, kíwe bàlwe, àngchv̀ng íwe, shǿngsvp íwe, àngpv́n àngpv́n zømwàng vyúng kvnyv̀ng rì.

[MA] àngbø̀ng svmaq èrøò dvdvm èrǿnò dv́ngte zv́nghè wa rì, gvdvngshé wa rì pà rì.

zvnghè rì gvdvngshé rì kùngbø̀ rì gvzà íeló

[MA] rvlikvn rì shvriq rì

shvriq rì wekvt nø yvndong rì shǿn mvtǿmshì dv́ngte vlwe nø

[MA] shìgùng ramø yowe vyøq rì

vyøq gø pvnvmgvm gø yoe, wedø í rì zømwàng kèní nø vyúng kvnyv̀ng nø Gvrayí dvgø̀ò nø v́m mvtǿmshì dv́ngte v̀l yàngì we rìí dvkúmshìe.

vrá shvtpv̀n nø vzø̀n lánò we tiqpv̀n v̀l yàngì.

vzø̀n gø àngchv̀ng íe. àngmèchv̀ng nø we dv́ngte tiqchv̀ng íe. àngshí shílonge, àngdø tiqchv̀ngchv̀ng íe àngshí rì. àngshí rì gø wv́rámòe wv́rv́m shvlae, køtnv́m gø shvlae, àngmèlòng gø gvzá gvme, chi ídv̀ngwa í wedø íwe gø tiqpv̀n. àngmaq nø̀ aq lvpattaq nø nø̀ gø køtnámòe ya rì.

vrá dvgø̀pv̀n nø pvngwàsé nǿngí tiqkvtwa v́mshvla we shø̀m lánò pv̀n shø̀m. pvngwàsé nǿngí tiqkvtwa shø̀me. vsì vkàngmaq lèga mvsha dvgvpmí nø ngà bat kadv́ngsé nǿng ǿngrángà wanìnø è shø̀mlòng taq kèní sunshìe. vníkvt èám bǿà nìnø pvngwàsé nǿng èíám. nv̀mlat kvt nø vnínǿng íke èámò má sun màshvláámì í <nv̀mlat kvt nø> í nìnø vníkvt wakvt nø pvngwàsé nǿng íámì.<vnínǿng íkedv́ng v́m yv̀ngàni nø í vnínǿng> àngbat vnínǿng íke v́m yv̀ngà ni weyv́ng kèní vrá tiq kvt shø̀mráì nìnø pvngwàsé vnínǿng ǿngv́mà è wedø sunshì yàngì.

<vníkvt vshø̀m kvt v́mò kèní nø vbìkvt v́m bǿngà,  pvngwà vshø̀m> vbìkvt pvngwà kvt v́m bǿngà wa nø shaqré rì wedø shø̀n nø welòng kèní àng kadv́ngte ǿnge má walòng lèga mvsha <dvgapmí> lvpat taq nø wedø sunshì yàngì.

shø̀m nø àngmaqí ya Mìnmóng lv̀ngpvngtut rvgaq gø màvlwe ínø yapv̀n nø àngmaq wa nìnø vsvkyvngzì íe pvngwàsé nǿngí tiq kvtwa shø̀mpv̀n í rvt nø lvpat yvng vtvngpv̀n v́mpà í rvt nø ya rì nø zìgvbà íe wanø àngmaqí wedø suːnòe.

àngmaq gø kv́m nø wedø suːnò we ídárì taqkaq àngkvtkvt dilong rì lèó màvm rì shǿn gø mvsháò.

[MA] shø̀m nø kapà taq kèní shíe walòng èshø̀nò

o <shø̀m> shø̀m lánò pv̀n nø mvdø̀ng v́mshvla we nø rv́lv̀ng lánò pv̀n rv́lv̀ng vnípv̀n vle naq we tiqpv̀n shø̀m rì gø àngbø̀ng vle <naqpv̀n> naqpv̀n nø ànggùnglòng naq we <ànggùnglòng naq we> shøqshøq wae.

welòng nø wenvng {vwe shø̀m} vwe lánòe, wenvng lánòe vwe íe wenvng shø̀m lánòe welòng.

akvt ànggùng chatchat wa ílòng nø wenin lánò nø rv́lv̀ng shø̀m íe welòng. wedø ípv̀n ànggùng nø tiqhvn shøqshøq wa himhim wa ílòng nø gvzà mvte. wálòng rv́lv̀nglòng nø adø tiqchømchøm gø vle shìgùng rvgaqnø.

vnvm Dǿ nàmaq Mùnglàngkǿ dìnø̀ng dvgapmí adø tiqchømchøm yowe mèyàngò má rv́lv̀ng è we rì íe shø̀m we we rì àngshø̀m íe.

àngchv̀nglòng nø yadø tiqchv̀ngchv̀ng íe.

gvzá gv́m vtvngó.

welòng nø dvgø̀ shvláí nø <dvgø̀ shvlá dvgvp nø> ànggùngyv́ng kèní adø àngtv́ngyv́ng kèní yadø røpmv́mdv̀ng íe shǿngshí ídv̀ngwa røpmv́mdv̀ng íe adø tiqchv̀ngchv̀ng íe.

akvt nø tiqsé shvlá dvgø̀ shvláshí kèní nø rvgaqram sv̀ng shv́ngbe vjáámì rvt nø rvgaq vhá nø tǿv́m ràe wechv̀ng wechv̀ng tǿ ràe.íwe gvzá vhap we í nø tiqni ínø vníbong vshø̀mbong lúnò we gø vle. wedø íwe tiqpv̀n rvwàngmóngtaq nø vle dvgárvgaq nø màvl walé.

karvgaqgaq vlwe gún èlúnò lé shø̀m.

[SD] ngàí gø mvtángò dvgá pv̀n vsv̀ng rìí nø wepv̀n ámòe walòng nø mvtángò

màvlé dvgá rvgaq vlkà mvtáshìó wedø shø̀m wapv̀n nø ngàmaq rvgaqtaqwa vldø vshv́me ló. rv́lv̀ng shø̀m nø wedø íe.

wekvt nø vdè lánò we tiqpv̀n gø vle.

í nìgø we rì nø sv̀me. shø̀m àngpv̀npv̀n vle, àngtùngsè íwe gø vle, àngchv̀ngchv̀ngsè íwe gø vle, dvgá pv̀n mvmé vle. í nìgø tété shvla we nø akvt rv́lv̀ngshø̀mlòng mvme telòng wedø tiqpv̀n íe.

akvt nø tiqsé pv̀n <tiqsé> tiqsé pv̀n nø shvlaq nø kayv́ng kèní laq yàngì má wa nìnø shìgùng rvgaq nø darì dvgvp nø yadø íwe shvlaq mvlaqì shvlaqtòng v̀l yàngì.

rvgaq kèní popwa borlongwe shvlaq.

wá rì dv́ngte nø, yakvt laqì rì nø zø̀ nø mvzø̀, mvkí. tiqhvn chaqmvchaqsè íwe, tǿn køt bǿò mèpvng nø  àngtì íwe taò nø taqtaq køt bǿò mèpvng nø we døni gvmvme.. welòng nø nv̀mbø̀ngzì gø íe vsv̀ng gø shùe, kvpme. yarvgaq dvbv́r rung rì í we rì gø màvl.

wervt Rvwàng rì Rvwàngmóng taqø yadø íwe yadø rungwe dvbv́r màvl we nø yapv̀n shvlaq tòngtì aqyv́ng kèní màvl wae, zì íe wae. welòng nø mvme rvgaqtaq vlku íe í vshaq Dǿmaq vlnø̀ng rvgaqtaq gø vle í.

yakvt gø sha vlwe shv́pè vlrvgaq sha vlrvgaq nø tòng vl rvt nø vlwe íe. <wervt nø> ngàmaq v̀l yv̀ngshà rvgaq gø gvzá vle. <wedø í rì aq nø> vyúng kvnyv̀ng rì nø we rìí røvm nø dvkúmshì yàngì.

[MA] mvrǿ shvlaqlòng nø kadø ílòng íe, mvrǿ shvlaqlòng mvrǿ shvlaq nø Lisú móngtaq <mvrǿ shvlaq welòng> welòngó ni dvchácháni íe ngàmaq rvgaq

[MA] ànggø̀m ànggø̀m íwe hweámò nø è welòng gø àngmaqí tiqpv̀nsè køːtnò rvt nø íká íe. ngàmaqí nø wedø mvkøːtnì, wedø gø køːtnò we gø vle ló ngàmaq rvgaq Krangkú rvgaqtaq. wedø ngàmaq rvgaq nø wedø ànggvng mvkøːtnò wedø køtdv̀ng àngni ídø wà yàngà.

íwe mvrǿ shvlaq gø gvzà shvlae waló akvt gø.

íe gvzà dvgùng vlwe, Lisú móngtaq vllòng mvrǿ shvlaq welòng gø shvlae. mvrǿtòng íku íwe nø mvrǿ shvlaq walòng nø mvrǿtòng shvlaqtòng bø̀ng íku íe í, wedø í yàngì.

we rvgaq gøni mèhøq yàngò ni vnvm Dǿí nø.

wekvt nø zømwàngsha àngpv̀npv̀n to shø̀nì dø zømwàngsha àngpv̀npv̀n nø zømwàng kèní lúnò we <shanø àngpv̀n àngpv̀n> to shø̀nì dø bénìmvnì mvroqì akvt shamùng paqzí vl rìí riːmò dø mvrimì mvriːmò.

wedø neshì dø zvngyv́ng kèní wvpmv́m vdu dø wapmámò nìgø bélv́m màvl bénìmvnì dø wedø Gvràyí dvgǿa yàngà dvgø̀ yàngàku íe. mví nìnø bé gø bélv́m íwe mvbe dø Gvray Gvsàngí dvbùa yàngà we íe walòng shálúnshìe.

akvt <tiqsé wanø> tiqsépv̀n wapv̀n nø tìwàng kèní nga àngpv̀npv̀n to shø̀n bǿà dø tìwàng kèní nga àngpv̀npv̀n rì gø te we sv̀m we vle ya rì gø ya rì nø vsv̀ngí nø neshì dø wvpkéò shvtkéò nìgø bénì mvnì.

yalòng nø Gvray jejú íe.

garò we kagǿ gø màvl dèjòr nàjòr ngàjòr àngdøngjájá rívm nìgø mvbe we nø pàrvt nø íe Gvrayí ziwe mví nìnø.

yakvt àngmaqí dvyétsantung lánò nø  mònggàngtaq garò rvgaq nø garò rvt nø vzíngaò we íe í.

í nìgø ngàmaqí nø wedø garò we gø màvl í nìgø we døni zømwàng rvgaq nø vsv̀ng shvngbebeí ké lv́m dvsiqsiq ké lv́m vle Gvrayí ziwe v́m lv́m tiqpv̀n ké lv́m tiqpv̀n èzí yàngshà we íe walòng sháshìe shálúnshìe.

wervt nø Gvraykaq oqà, <yakvt> darì nø mvsháò nìgø yakvt nø shá bǿshà kvt nø we rì rvt nø gø Gvraykaq oqà wá ràe.

yadø í rì ke nø vm nø aq nø shìgùng móngtaq shaqré shaqtvng rì nø dvkúmshì nø v̀l yàngì walòng.

we dv́ngte laqí oqà íe.

Share